»

Privacybescherming en klachtrecht

Deze brochure geeft informatie over de bescherming van uw privacy.

Ook leest u hoe u een klacht in kunt dienen als u vindt dat de kwaliteit van de zorgverlening onvoldoende is of als u ontevreden bent over de manier waarop Zorgorganisatie Zorg-Vuldig u behandelt, bejegent of omgaat met uw zorgvraag. 

Zodra u zorg aanvraagt bij Zorgorganisatie Zorg-Vuldig bv, komt er een medewerker langs om samen met u  in kaart te brengen welke zorg nodig is en wat uw wensen zijn. De medewerker vraagt informatie over uzelf en uw eventuele gezin. We gaan ervan uit dat u,  door zorg aan te vragen  toestemming geeft voor het verzamelen van deze gegevens. Aan de hand van de gegevens wordt een persoonlijk zorgdossier opgesteld. In de loop van de tijd kunnen er gegevens wijzigen of toegevoegd worden aan het dossier. Het dossier blijft bij u thuis liggen, zolang de zorgverlening plaatsvindt. 

Omgaan met persoonsgegevens van de cliënt
Alle medewerkers van Zorgorganisatie Zorg-Vuldig bv hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming mag Zorgorganisatie Zorg-Vuldig bv geen informatie aan derden verstrekken, tenzij degenen direct betrokken zijn bij de zorgverlening en zij de informatie nodig hebben om hun taak naar behoren uit te kunnen oefenen. U dient vóór het verstrekken van persoonsgegevens toestemming hiervoor te hebben gegeven.

Als de zorgverlening wordt afgesloten, wordt het dossier gedurende 15 jaar in een afgesloten kast op kantoor bewaard. Na deze periode wordt het dossier vernietigd, indien het dossier niet meer in behandeling is. Indien wij overheidsinstellingen en instanties over onze werkzaamheden moeten informeren, dan zullen uw gegevens alleen gebruikt worden in algemene zin. Persoonlijke informatie wordt niet verstrekt. 

Rechten van de cliënt met betrekking tot persoonsgegevens
U hebt recht op inzage in uw dossier. Als u vindt dat er onjuiste gegevens instaan, dan heeft u het recht te vragen deze te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen. Jongeren vanaf 12 jaar en wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage. Als er informatie over derden in het dossier staat, dan moeten deze mensen ook toestemming geven voor inzage. Ook hebt u er recht op om te weten of uw gegevens aan derden zijn doorgegeven. Voor u moet het duidelijk zijn welke gegevens opgenomen worden in het dossier en wat daarvan de reden is. 

Alleen medewerkers, waarvoor het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie, mogen uw dossier inzien. Als u dit wilt, kunt u tegen een kleine vergoeding een kopie van uw gegevens opvragen. 

Klachtrecht
Als u als cliënt van Zorgorganisatie Zorg-Vuldig bv niet tevreden bent over de zorgverlening, of over de manier waarop een medewerker u bejegent, dan kunt u het volgende doen:

(Als in deze procedure wordt gesproken over een klacht wordt daar of schade aan een artikel mee bedoeld of een klacht over de zorgverlening.)

Zorgorganisatie Zorg-Vuldig vindt het belangrijk, dat cliënten en medewerkers tevreden zijn over haar dienstverlening. Zij evalueert de dienstverlening en gebruikt dit om haar dienstverlening daar waar nodig te verbeteren. Toch kan het voorkomen, dat er klachten kunnen optreden, die niet kunnen wachten tot een evaluatie. Wij adviseren u dan ook hier niet mee te wachten en zo snel mogelijk te reageren. 

Wanneer u een klacht heeft, dan raden wij u aan dit eerst met de direct betrokken persoon te bespreken. Uw klacht kan dan zo dicht mogelijk bij de oorsprong opgelost worden. Als dit niet lukt, of niet bevredigend verloopt, kunt u zich altijd wenden tot de manager en/of de klachtenfunctionaris van Zorg-Vuldig. 

De manager van Zorg-Vuldig zet zich in voor optimale zorg en begeleidt deze van de aanvang van zorg tot de zorgafsluiting. Mocht de kwaliteit van de zorg afwijken van wat gewenst is, dan is de manager het eerste aanspreekpunt. De naam van de manager staat voorin uw zorgdossier vermeld als ‘contactpersoon’. Zij zal haar uiterste best doen om zo snel mogelijk uw klacht te doen oplossen. 

De klachtenfunctionaris kan door u ingeschakeld worden, wanneer de manager uw klacht niet naar tevredenheid weet op te lossen, of omdat u persoonlijke redenen heeft om de klachtenfunctionaris direct in te schakelen zonder tussenkomst van de manager.

De klachtenfunctionaris is niet in dienst van Zorg-Vuldig. De klachtenfunctionaris kan voor u de klacht onderzoeken en eventueel optreden als bemiddelaar om samen met u en de betrokken medewerker(s) het probleem op te lossen. Ook kunt u via de klachtenfunctionaris de klachtencommissie inschakelen. 

De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee leden, die niet werkzaam zijn binnen Zorg-Vuldig. U dient uw klacht schriftelijk in te dienen, waar de klachtenfunctionaris u eventueel kunt ondersteunen. De commissie onderzoekt uw klacht vanuit het principe ‘hoor en wederhoor’, hierna vormt zij zich een oordeel en volgt een formele uitspraak binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. Alle betrokkenen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de formele uitspraak.

U kunt gebruikmaken van het klachtenformulier dat u telefonisch of schriftelijk kunt aanvragen bij Zorgorganisatie Zorg-Vuldig. Ook kunt u op dezelfde wijze het klachtenreglement opvragen. 

Behandeling van de klacht

  1. De klachtencommissie behandelt de klacht binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht en stelt binnen vijf werkdagen na haar oordeel de klager, de beklaagde en Zorg-Vuldig in kennis van haar oordeel over de ontvankelijkheid van de klacht. Afwijkingen van deze termijn worden schriftelijk en met redenen omkleed en voorzien van de termijn waarop de schriftelijke mededeling tegemoet kan worden gezien, medegedeeld aan alle eerder genoemde betrokkenen
  2. De bijeenkomst van de klachtencommissie vindt als regel plaats op één van de kantoren van de Zorgorganisatie Zorg-Vuldig. Indien de klager of de beklaagde bezwaar heeft tegen deze locatie, wordt in overleg met betrokkenen een andere locatie gezocht.
  3. De klachtencommissie bestaat bij de behandeling van de klacht (hoorzitting, beraadslaging en schriftelijke uitspraak) uit minimaal twee commissieleden, wenselijk drie leden.
  4. Bij de bijeenkomst zijn geen andere personen aanwezig dan die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de klacht; diegene die klaagt, een eventuele vertrouwenspersoon die de klager ondersteunt, diegene waarover is geklaagd en/of zijn/haar leidinggevende, een eventuele vertrouwenspersoon die diegene waarover is geklaagd ondersteunt en eventueel een deskundige.
  5. De voorzitter stelt de leden van de klachtencommissie en andere aanwezigen voor en schetst de procedure.
  6. Daarna kan de klager/vertegenwoordiger zijn/haar standpunt toelichten; de wederpartij krijgt hierna de gelegenheid tot het geven van een toelichting.
  7. Er is tijdens de hoorzitting de mogelijkheid tot schorsing. Zo nodig vindt er een tweede termijn plaats.
  8. Wanneer de klager zijn/haar klacht intrekt, staakt de klachtencommissie de behandeling van de klacht. Het intrekken van de klacht kan mondeling gebeuren, doch dient daar aansluitend schriftelijk te worden bevestigd.